Sections
Personal tools
start » gf » Datenschutz » Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen

 Title   Type 
File Kirchengesetz ueber den Datenschutz.pdf File
File Datenschutzanwendungsverordnung.pdf File
File IT-Sicherheitsverordnung.pdf File
Stand 31.08.2017